Kärlek – Love

My heart is aching and longing for love. Love that gives me safety, respect and friendship.

The solid base of friendship on equal grounds is important in a relationship. I listen when you speak and you listen when I speak without judging each other, to always keep an open mind.

Being able to discuss small and big things. Being able to ease each others minds when dealing with sorrow or problems. Sharing the dreams.

Love is also touching and caressing your partner. Giving pleasure and releasing tensions. Helping out when doing chores.

Love is a journey, getting to know your partners faults and see past them, going through good and bad, supporting and talk over choices before making your decisions.

To keep my love I need to work on it, develop and grow together.

I have to always ask myself if I make my partner happy. Always, always do small positive things of love for him/her daily to show how grateful I am to be given my partners love.

See the innermost of my partner at the least five minutes per day to appreciate his/hers qualities.

Compassion every day will give me love and love will give me compassion. I am rich when receiving love from those I love.

Mitt hjärta är värker och längtar efter kärlek. Kärlek som ger mig säkerhet, respekt och vänskap.
Den solid bas av vänskap på lika grunder är viktigt i en relation. Jag lyssnar när du talar och du lyssnar när jag talar utan att döma varandra, att alltid hålla ett öppet sinne.
Att kunna diskutera små och stora saker. Att kunna lindra varandras sinnen när det handlar om sorg eller problem. Dela drömmar.
Kärlek är också röra och smeka din partner. Ge njutning och frigöra spänningar. Hjälpa till när man gör sysslor.
Kärlek är en resa, lära känna era partners fel och se förbi dem, gå igenom gott och ont, stödja och prata över val innan ni gör era val.
För att behålla min kärlek jag behöver jobba på den, utvecklas och växa tillsammans. Jag måste alltid fråga mig själv om jag gör min partner glad.
Alltid, alltid göra små positiva saker av kärlek till honom/henne dagligen för att visa hur tacksam jag är att få min partners kärlek.
Se det innersta av min partner minst fem minuter per dag för att uppskatta hans/hennes kvaliteter.
Medkänsla varje dag ger mig kärlek och kärlek kommer att ge mig medkänsla. Jag är rik när jag tar emot kärlek från dem jag älskar.

Reflektioner – Thoughts

Regnet rensar luften och blöter allt,
skapar pölar i alla storlekar i minsta svacka.

Varje pöl är unik med sin reflektion sedd från olika vinklar.
Min reflektion fäste jag på bild…

The rain clears the air and soaks everything,
creating pools of all sizes in smallest basin.

Each puddle is unique with its reflection seen from different angles,
I attachted my reflection in a picture …

Tala om tur som tusan! – Lucky as hell!

På promenad med en bekant Broarna Runt i Vindeln med kameran i högsta hugg! Har gått medsols och just passerat hängbron så jag är på östra sidan om Vindelälven. Min vän frågar om jag ser de som är ute och går där borta? Nej, är upptagen med att hitta en bra vinkel neråt älven…  Får syn på de som går och konstaterar att de är klädda i rött. Ser genom kameran och tar några bilder neråt älven mot kvarnen när jag hör ”Det kan vara jultomten?!” Jag skrattar och säger ”Jovisst, de är ju klädda i rött.”

On the walk with a friend around the Broarna Runt in Vindeln with the camera ready to shoot! Have gone clockwise and just crossed the suspension bridge so I’m on the east side of Vindelälven. My friend asks if I can see those who are walking over there? No, is busy finding a good angle down the river Catch sight of those who’s walking and finds that they are dressed in red. Look through the camera and take some pictures down the river towards the mill when I hear ”It could be Santa Claus ?!” I laugh and say, Sure, they’re dressed in red.”

Fortsätter fotografera när jag hör ”DET ÄR JULTOMTEN!!! Tittar upp och vänder kameran mot de som går där borta, zoomar in och ser att det FAKTISKT ÄR JULTOMTEN! Tar flera bilder men har svårt att få en bra skärpa med tanke på att det är skymning. Ställer in fokus på ljuslyktan och hoppas att tomten ska bli någorlunda i skärpa när han kommer dit.

Continues to photograph when I hear ”IT IS SANTA CLAUS !!! Looking up and turns the camera towards those who’s walking over there, zoom in and see that it is actually Santa Claus! Take several pictures but find it hard to get a good sharpness, given that it is dusk. Sets the focus on votive and hope that Santa should be reasonably in focus when he gets there.

Till slut är de på 10 – 15 meters avstånd när jag ropar ”JAG ÄLSKAR DIG, JULTOMTEN!” Han skrattar lite generat när han kommer fram. ”God Jul!” säger han. Frågar glatt varifrån han kommer och vart han ska? Han berättar att han besökt några julpysslande barn på Naturum och nu är på väg norrut. Han brukar hälsa på vissa innan jul för annars hinner han inte med allt innan julafton.

Finally they are at 10-15 meters distance when I shout I love you, Santa Claus!He laughs a little embarrassed when he arrives. Merry Christmas!” he says. Asks happy where he has been and where he is going? He explains that he visited some children at the ”Naturum” and is now heading north. He usually greet some before Christmas otherwise he wouldn’t have time not with the everything before Christmas.

Glad i hågen går han vidare och jag står där i extas över att ha fått träffa jultomten, fått några hyfsade bilder och ett minne för livet. Tala om en otrolig tur att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. ;-D

Glad to mind: he walks on and I stand there in ecstasy at having been able to meet Santa Claus, got some decent pictures and a memory for life. Talk about an incredible luck to be in the right place at the right time. ;-D

2014 in review

Thank you all for visiting my blog. I wish for all of you a very nice and good 2015. /6susa5 🙂

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 2,000 times in 2014. If it were a cable car, it would take about 33 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Röda timmen – the Red hour

Röda timmanPlötsligt upptäcker jag en kraftig färgskiftning av ljuset som kommer in genom fönstren. Lyfter blicken från mitt handarbete och ser ut… Röda timman… Tar mobilen som är närmast och går ut på balkongen.

Suddenly I notice a sharp change in the color of the light coming through the windows. Raising my eyes from my handicraft and looks the Red hour Take the mobile that is closest and goes out on the balcony.

WP_20140712_22_46_09_redigerad

En regnbåge och nästan ett orange ljus. Regnbågen fortsätter över himlen och jag ser andra änden.

A rainbow and almost an orange light. The Rainbow continues across the sky and I see the other end.

WP_20140712_22_49_07_redigerad

Går till andra sidan av lägenheten och ser att där solen går ner är det fantastiska molnformationer. Måste gå ut…

Goes to the other side of the apartment and see that where the sun is setting there are amazing cloud formations. Got to get out

 WP_20140712_22_49_48_Pro redigerad

Moln som blåser i ett lager, ett annat molnlager högre upp som är opåverkat av blåsten och här vid marken fläktar det knappt.

Clouds blowing on at one altitude, a different cloud layers higher up which is unaffected by the wind and here at the ground it barely fans.

 WP_20140712_22_50_09_redigerad

Jag fascineras av skådespelet som den nedgående solen ger tillsammans med vindar och moln.

I am fascinated by the spectacle which the setting sun together with the winds and the clouds gives.

WP_20140712_22_48_16_redigerad

Det är midnatt men det gör inget. Jag har ju fått se en fascinerande solnedgång. 🙂

It’s midnight, but that doesn’t matter. I’ve seen a mesmerizing sunset. 🙂

WP_20140712_22_52_08_redigerad

Bokmärken – Bookmarks

DöskallebokmärkenJag har börjat virka igen efter några års uppehåll.

I’ve started crocheting again after a few years break.

????????

Har gjort bokmärken i form av döskallar.

Have made bookmarks in the shape of skulls.

????????????????

Blev inspirerad av Döskallesjalen. Det blå hjärtat på översta bilden är början av sjalen. Insåg ganska fort att det skulle inte gå att använda som bokmärke eftersom den blev så bred.

Was inspired by the Skullshawl. The blue heart on the top image is the beginning of the shawl. I realized pretty quickly that it would not be possible to use as a bookmark because it was so wide.

?????????????????

Då började jag frihands virka en döskalle och resultatet blev den röda. Nu är jag sån att jag nöjer mig inte med första bästa utan utvecklade och gjorde den enklare. Gröna döskallen. Orange-bruna tätt följd av den lila.

Then I began freehand crochet a skull and the result became the red. Now I’m like that that I‘m not satisfied with the first best, but developed and made it easier. The Green skull. Orange-brown, closely followed by the Purple.

?????????????????

Den första gröna döskallen såg mer ut som en alien så jag tänkte att jag gör en till. Det blev en döskalle… 🙂

The first green skull looked more like an alien so I thought I make one more. It became a skull … 🙂

????????????????

Därefter fick jag en idé att sätta dit benknotor och gjorde tre stycken liknande i vitt.

Then I got an idea to put crossbones on and made three similar in white.

?????????????????????????????

En av de vita skulle jag skicka iväg till en vän och beslöt att piffa upp bandet lite. Gröna döskallen fick ett helt grönt band och skickades den också idag.

Nu väntar jag på recensionerna… 😉

One of the white, I would send off to a friend and decided to spruce up the band a little bit. The Green skull got a completely green ribbon and sent it also today.

Now I wait for the reviews … 😉

Bullfest – Buns party

BullfestFörsta riktiga kampanjens första del är avklarad. Nu väntar vi på alla som ska anmäla sitt intresse.

First real campaign, the first part is finished. Now we wait for everyone to express their interest.

Kampanjen gjordes för att väcka intresset i Vindelns samhälle med att bullpåsar (se bilden) hängdes upp på torsdag kväll/natt för att visa hur lätt det är att bjuda någon/några på fika. När påsarna var upphängda så publicerades Facebook sidan Vindelns Bullgrupp. Vi läckte även information till Västerbottens Kuriren och SVT Västerbotten genom bekanta på samhället under tystnadsplikt. Jag själv har ljugit två gånger för att inte avslöja min inblandning. 😀

The campaign was made to arouse interest in Vindelns society with that bun bags (see photo) was hung up on Thursday evening / night to show how easy it is to invite someone / some to have coffee. When the bags were hung, then a Facebook page was publisched, Vindelns Bun Group. We also leaked information to Västerbotten Courier and SVT Västerbotten through acquaintances in the community, under secrecy. I myself have lied twice to not reveal my involvement. 😀

Kampanjens andra del är att fråga hur många av samhällets flyktingar som är intresserade att få bli bjudna till en svensk familj på Bullfest.

The campaign’s second part is to ask how many of society refugees who are interested to be invited to a Swedish family at Bun Party.

Jag blev uppringd av tv som frågade vilka vi var och vårt syfte eftersom någon hade tipsat om vem som skulle kontaktas, kommunen flyktingsamordnare (uppgifterna fanns på baksidan av lappen som satt med påsen), som i sin tur hänvisade till mig eftersom att jag var den hon hade haft kontakt med.

I got a call from TV who asked who we were and our purpose because someone had tipped off about who should be contacted, municipal refugee coordinator (the information was on the back of the patch set with bag), which in turn referred to me because I was the one she had had contact with.

Eftersom jag är den av oss i klassen som bor på samhället och även hängde upp bullarna hade jag koll på hur de försvann. och därmed har jag också varit väldigt aktiv på Facebook sidan med glada tillrop och gett små ledtrådar hela tiden om vilka vi är som gjort detta och varför.

Since I’m the one of us in the class who lives in/on the community and even hung up the buns, I had an eye on how they disappeared and thus, I have also been very active at the Facebook page with happy cries and given small clues all the time about who we are that has done this and why.